Kunstkonsulent: Mellombølgen barnehage 2015-2017

ET STED MAN ØNSKER Å VÆRE – kunstprosjekt i uterom, Kulturetaten, OSLO

  • Kunst som berører barna og er stimulerende og engasjerende for barna
  • Kunst med høy kunstnerisk kvalitet
  • Kunst som styrker barnehagens attraksjon og identitet
  • Kunst som kan oppleves over tid og ikke bli utdatert etter få år

Kunstprosjektet på Mellombølgen barnehage skal først og fremst tilgodese barna som brukergruppe. Kunstutvalget har et ønske om at kunsten skal kunne berøre barna, og være stimulerende og engasjerende for barna, utfra alder og modning. Kunstutvalget ønsker at kunsten skal vekker nysgjerrighet og gi rom for begeistring. Den skal være med på å understreke Mellombølgen barnehage som et sted som orienterer seg rundt barnas verden og kommunisere godt med hovedmålgruppen.

Kunstutvalget ønsker også at kunsten gir stedet forsterket identitet og attraksjonsverdi. Kunsten skal være med på å gjøre Mellombølgen barnehage unik og et sted å være stolt av.

Når vi velger kunst til barn i alderen 1-6 år, er det med en bevissthet om at barn i denne alderen ikke er opptatt av kunst i seg selv. Men kunsten kan være et medium for lek og læring og spennende opplevelser. Visuelle og taktile opplevelser, opplevelser knyttet til bevegelse, eller til historier, sosiale opplevelser som et samlingspunkt, eller gjennom felles eierskap og tilhørighet. Kunsten skal bli en del av barnas virkelighet og hverdag på en måte som gjør dem til aktive deltagere i denne.

Barn betrakter ikke kunst, de trakterer kunst. Små barn har sjeldent behov for å forstå kunst. De er gode på å assosiere og i sitt møte med kunst er de ofte mer åpne og direkte, og møter kunst med mindre fordommer enn voksne. Selv om barn ikke reflekterer rundt mening, form eller innhold på samme måte som voksne, vil like fullt assosiasjonsrikdom, formkvaliteter og taktile kvaliteter ha stor betydning for kunstmøtets kroppslige og relasjonelle potensiale. De søker fysisk interaksjon med kunstobjektene og søker samhandling med andre f. eks gjennom lek.

Kunsten skal fungere både sommer og vinter, og må forholde seg til på stedet – tomten og lekeapparatene. Kunsten bør ta hensyn til både det estetiske aspektet og bruks aspektet ved de installasjoner som allerede er der. Kunstprosjektet kan representere noe annet, gjerne som en kontrast.

tilbake >> kunstkonsulent – kurator – oppdrag >>

>> kunstkonsulent – kurator – oppdrag >>

Kunstkonsulent for Kulturetaten Oslo 2015. Åpen prekvalifisering resulterte i invitasjon til skissekonkurranse for 3 kunstnere/ kunstnergrupper. Prosjektet “Ringdans” ble ferdigstilt 2017. Utførende kunstner : TORE REISCH