about

En

Hege Liseth is a visual artist living in Fredrikstad, Norway. Over the years she has worked across different media and techniques, but with a major emphasis on painting and drawing. As a painter the foundation is first and foremost in an abstract visual language springing from the traditions of minimalism and expressionism – characterized by an intuitive and spontaneous approach as well as scrupulous processing and systems.

“I am concerned with complexity in relation to perception and what influences how we interpret the world around us. Movement, transformation and change are a recurring theme. Both formally, but also how we as viewers can choose to see at different ways. How we interpret our environment, and how it mutually affects us.

My work is generally based on opposites. I explore ways to express polarities to create a kind of dichotomy. The simple versus the complex. Silence and chaotic energy outburst. The volatile and the stable. The challenge is to communicate both places at the same time. A condition of potentiality, before it it becoming a phenomenon.”

No

Hege Liseth arbeider på tvers av ulike medier og teknikker, men med hovedfokus på maleri og tegning. Som maler/tegner er fundamentet er først og fremst i et abstrakt billedspråk med røtter i minimalismens og ekspresjonismens tradisjoner – preget av en intuitiv og spontan tilnærming så vel som nitidige bearbeidelser og systemer.

“Jeg opptatt av kompleksitet i forhold til persepsjon og hva som påvirker vår fortolkning av verden. Forskyvning, bevegelse og endring er et tilbakevendende tema. Både formalt, men også hvordan vi som betraktere kan velge å se på ulike måter. Hvordan vi tolker omgivelsene, og hvordan det gjensidig påvirker oss.

Arbeidet mitt er generelt basert på motsetninger. Jeg utforsker måter å koble polarieter for å skape et slags tvisyn. Det enkle mot det komplekse. Stillhet og kaotisk energiutbrudd. Det flyktige og det stabile. Utfordringen ligger i å kunne formidle begge steder samtidig. En slags potensiell tilstand som ennå ikke har tatt form”.