ENDLESS LOVE : An idea for wallpainting for a hospital chapel, Torp & Liseth 2013

Endless_love_TorpLiseth_kapellet_liten-13

Idea: Endless Love is an endless celebration of life and of nature, a place for ceremonies and contemplation. Our intention was to create a work that has both a uplifting and calming effect on the viewer. The circles has a unifying and comforting effect, while the complexity of imagery give opportunities for discovery. The visual elements are diverse and derived from a folk tradition where both the everyday life and the grand feelings in contact with nature is evidence. Recognizable, inviting and common ground.

B a k g r u n n  o g  i de : Endless Love er en uendelig hyllest til livet og naturens gang, et sted for sermonier og kontemplasjon. Vår intensjon var å lage et arbeid som virker samlende, løftende og støttende for brukerne. Sirklene kan oppleves som en rogivende helhet, samtidig som kompleksitet i uttrykket gir mulighet for oppdagelser. Elementene er mangfoldige og hentet fra en folkelig tradisjon hvor både det hverdagslige og de store følelsene får spillerom. Gjenkjennelig, inviterende og samlende.

 

utsmykking-ferdig-ettlag

The work expresses love for all cultures and people. We find circles, the earth, nature and the universe. Science and art. The experience is in the moment, while can also give rise to memories and nostalgia. The installation is open and generous in the expression. With the work Endless Love, we wish to create a warm atmosphere that appeals to our emotions. It is important that the work is handmade, and that we can see that the work is made with sensitivity. There are variations in the line, it is organic and good for the eyes. This provides something familiar and recognizable to the viewer, and we believe it will provide a good experience in a chapel.

Et arbeid som uttrykker kjærlighet til alle kulturer og ulike mennesker. Her finnes sirkler, jorden, naturen og universet. Vitenskap og kunst. Opplevelsen er her og nå, samtidig som det er plass for minner og det nostalgiske. En installasjon som er åpen og generøs i uttrykket. Med arbeidet Endless Love vil vi skape en varm stemning som snakker til følelsene og sansene. Det er viktig for oss at arbeidet er håndlaget, man skal se at arbeidet er utført med en følsomhet. Det er variasjon i streken. Organisk og godt for øyet uten at arbeidet er flatt og maskinelt utført. Dette tilfører noe personlig og nært til brukerne og sykehuset forøvrig. Vi mener at et slikt fokus er med på å framheve det menneskelige og nære og vil gi en god opplevelse i et kapell.

Kapell-installasjon-lys

Simple drawings combined with detailed elements such as plants, birds, hearts and brooches and shapes explodes and take up the entire wall. By combining different elements occurs something new. The totality and the details are perceived differently and can be viewed in different ways, it provides the opportunity to constantly discover new aspects and references.

Enkle tegninger kombinert med detaljerrike elementer som planter, fugler, hjerter og brosjer og former som ek- spolderer og tar i bruk hele veggen. Ved å sette forskjellige deler sammen oppstår noe nytt i en ny helhet. Helheten og detaljene oppleves forskjellig og kan betraktes på ulike måter, slik at en stadig skal kunne oppdage nye aspekter og referanser.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________